Privacy

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 15 mei 2020.

Dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut, een dossier bijhoud.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
Dit dossier bevat aantekeningen over de voortgang, doel en proces van de therapie.
Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden die belangrijk zijn voor de behandeling.
Gegevens van bijvoorbeeld andere zorgverleners, of van de school.
Deze gegevens worden pas opgevraagd na uw expliciete toestemming.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens,
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens
 • Als behandelend therapeut als enige toegang heb tot de gegevens in het dossier.
 • Ik een wettelijke geheimhoudingsplicht heb (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiaal overleg.
 • Een aantal gegevens uit het dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Gevraagde gegevens aanmeldingsformulier

Bij aanmelding van een cliënt worden volgende gegevens gevraagd:

Cliënt:

 • Naam, adres, woonplaats
  (eventueel email en telefoonnummer)
 • BSN nummer
 • School
 • Huisarts

Ouders cliënt

 • Naam adres, woonplaats, telefoonnummer, email
 • Geboortedatum
 • Beroep

Overig

 • Naam/leeftijd broertjes/zusjes
 • Gezinssamenstelling
 • Reden van aanmelding

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt of die naar de gemeente gaat, staan de gegevens die door de gemeente of zorgverzekeraar  gevraagd worden om tot vergoeden over te gaan.
Dit zijn de volgende gegevens: 

 • Naam, adres en woonplaats van cliënt
 • Geboortedatum cliënt
 • BSN nummer (alleen bij de zorgnota naar de gemeente)
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld integratieve therapie met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld
 • De kosten van het consult.