Klachtenprocedure

Niet tevreden?

VIT therapeuten zijn gehouden aan de beroepscode van de VIT. Hierin staat wat u van uw therapeut mag verwachten. Bijvoorbeeld, dat de therapeut vertrouwelijk omgaat met uw gegevens en dat hij deze alleen met uw toestemming mag verstrekken aan derden.

Als u niet tevreden bent over uw therapeut

Het kan gebeuren dat u, om wat voor reden dan ook, een klacht hebt over uw therapeut, zijn optreden of de sessies.
Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt.
Is het moeilijk uw onvrede onder woorden te brengen? Probeer het eens op te schrijven en leg deze notitie dan voor aan uw therapeut. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.

Als u er samen niet uitkomt

Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe, of komt u er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een klachtenfunctionaris. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden.
Door op online klachtenformulier te klikken komt u bij het formulier om uw klacht te omschrijven en een aantal vragen te beantwoorden.
De Contactpersoon opvang klachten ontvangt het door u verstuurde formulier met de informatie en zal deze doorzetten naar de SCAG voor de inzet van een klachtenfunctionaris. Mocht de contactpersoon nog vragen hebben dan neemt deze contact met u op.

De rol van de klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris kijkt met u wat precies de klacht is, helpt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en onderzoekt wat u precies wilt met de klacht. Bezien wordt of een driegesprek met de therapeut mogelijk is om de klacht op te lossen.
Wanneer dit uiteindelijk voor u niet leidt tot het oplossen van uw klacht of onvrede, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor een oordeel voor te leggen aan de geschillencommissie van de SCAG. Mocht u hulp hebben gehad binnen de Jeugdwet, in de regel is dat het geval als de sessies door de gemeente werden betaald, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Onafhankelijke Klachtencommissie Jeugdwet van de SCAG, de OKJ.
De klachtenfunctionaris zal u hier uiteraard ook over informeren.

Geschillencommissie: bindende uitspraak

De geschillencommissie doet onafhankelijk van alle partijen een uitspraak over uw klacht, in deze fase geschil genoemd. De  uitspraak is bindend, zowel voor u als voor de therapeut.
Klik op Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg voor informatie over de procedure van de geschillencommissie en het geschillenreglement.
Deze geschillencommissie is ondergebracht bij de gespecialiseerde organisatie De geschillencommissie in Den Haag.

De Onafhankelijke Klachtencommissie Jeugdwet

De Onafhankelijke Klachtencommissie Jeugdwet, de OKJ, behandelt klachten van cliënten VIT-therapeuten die zorg leveren binnen de Jeugdwet en zijn geregistreerd bij de geschilleninstantie SCAG, de Stichting Complementaire Gezondheidszorg.

De SCAG heeft de OKJ is opgericht, omdat kinder- en jongerentherapeuten die binnen de complementaire zorg werken vaak ook binnen de Jeugdwet hulp bieden aan kinderen en ouders. Het gaat dan om hulp die door de gemeente wordt vergoed. Dit vraagt een andere klachtbehandeling dan als de zorg valt onder de Wkkgz, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.
De OKJ behandelt klachten binnen de vereisten van de Jeugdwet. Binnen deze wet wordt de zorgaanbieder, jeugdhulpaanbieder genoemd.
Zie de OKJ site voor de procedure en het klachtenreglement.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Sinds 1 januari 2017 is er de klachtenwet Wkkgz, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, waar ook onze therapeuten onder vallen. Deze wet schrijft voor dat cliënten bij het kenbaar maken van onvrede of een klacht de mogelijkheid moeten krijgen om voor oplossing van deze onvrede/klacht ondersteuning te krijgen van een klachtenfunctionaris. Wanneer dit onvoldoende is, moeten zij hun klacht voor een oordeel kunnen voorleggen aan een geschillencommissie. De zorgverlener dient daarom bij een geschillencommissie te zijn  aangesloten.
De VIT-therapeuten zijn aangesloten bij de door de overheid erkende geschillencommissie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Dit is een professionele en niet commerciële geschilleninstantie.
Ook heeft de VIT een Wkkgz klachtenregeling dat, zoals artikel 13 punt 2 van de Wkkgz vraagt, is vastgesteld met een representatieve patiënten/cliëntenorganisatie, namelijk de organisatie Zorgbelang Inclusief.
Wanneer uw klacht valt onder de Jeugdwet is de Klachtenregeling Jeugdwet van toepassing. Ook hier wordt gestreefd naar oplossing van de klacht met hulp van de klachtenfunctionaris.

Contactpersoon Opvang Klachten voor vragen

Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de VIT Contactpersoon opvang klachten.
Het emailadres is: klachtopvang@vit-therapeuten.nl of per telefoon: 06-44858892