Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

1.Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van, of met Marlies Bras, Praktijk voor Integratieve Kindertherapie en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

 1. Bedrijfsomschrijving
  Marlies Bras, Praktijk voor Integratieve Kindertherapie is opgericht door Marlies Bras en gevestigd te Westervoort. Marlies Bras, Praktijk voor Integratieve Kindertherapie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09203380
 1. Definities
  a. Opdrachtnemer; Marlies Bras, Praktijk voor Integratieve Kindertherapie.
  b. Opdrachtgever; De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt
  c. Overeenkomst; Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.
 1. Uitvoering van de overeenkomst.
  a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.
 1. Tarieven
  Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de kosten. Deze zijn na te lezen op de website www.marliesbras.nl of na te vragen bij Marlies Bras, Praktijk voor Integratieve Kindertherapie. Kort telefonisch overleg is gratis. Als er langer tijd nodig is voor een gesprek, zal er een afspraak gemaakt worden, waarbij de tarieven zoals beschreven op de website gehanteerd worden.
  Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle bedragen in Euro’s. Op alle tarieven van opdrachtnemer is BTW verschuldigd. Marlies Bras, Praktijk voor Integratieve Kindertherapie is gerechtigd om elk jaar de tarieven met een verantwoord bedrag te verhogen en zal dit een maand van te voren op de website aankondigen.
 1. Regels rond een afspraak voor kinderen

Er is geen officiële wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekent dat de ouder zijn/haar kind brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. De ouder dient tijdens de coaching sessie telefonisch bereikbaar te zijn. 5 minuten voor afloop van de sessie kunnen ouder(s) binnenkomen en is er kort gelegenheid voor de ouder(s) om te bespreken wat hun kind heeft gedaan of gemaakt. De opdrachtgevende gezeghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, de opdrachtgever de consequenties daarvan op zich neemt. Marlies Bras, Praktijk voor Integratieve Kindertherapie kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 1. Betalingsvoorwaarden.
  Voor de betaling ontvangt de opdrachtgever een factuur. Deze dient contant of binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.
  Indien opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen betaalt, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien daarna weer niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is de opdrachtgever gerechtigd verdere levering van diensten of goederen op te schorten. Er zal dan een tweede betalingsherinnering worden verstuurd. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Marlies Bras, Praktijk voor Integratieve Kindertherapie volgens de aangegeven datum, zal de incassering van de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor rekening van de opdrachtgever.
 1. Verhindering deelname
  Indien bij verhindering de deelname aan een therapiesessie tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten € 91,20,-. Bij ziekte is overleg mogelijk.
 1. Overmacht
  Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
  Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.
  Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 1. Aansprakelijkheid.
  Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts, of psycholoog te raadplegen.
  Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, al dan niet in overleg met opdrachtnemer heeft genomen.
  Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coaching sessies als de periode daarna.
 1. Klachtenprocedure
  Voor de klachtenprocedure wordt u verwezen naar https://www.marliesbras.nl/klachtenregeling/
 1. Vertrouwelijke informatie
  Alle informatie die tijdens de coaching sessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de cliënt kan besloten worden om derden in te lichten.
  In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.
  Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.
 1. Wetgeving
  Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.